Carregant

Si us plau, esperi

2020/051 (45/2020/46)

CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT D'OBRES LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN ITINERARI ACCESSIBLE MITJANÇANT RAMPES MECÀNIQUES AL CARRER CARLES RIBA ENTRE LA PLAÇA DE LA FONT VERDA I EL CARRER LLUÍS VIVES, AIXÍ COM L'EXECUCIÓ DE L’OBRA I MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.
Constitueix l'objecte contractual la redacció del projecte bàsic d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques al Carrer Carles Riba entre la plaça de la Font verda i el carrer Lluis Viyes, així com l'execució de l'obra i el manteniment de la instal·lació, segons les prestacions per fases següent: Fase 1: Prestació 1: Redacció del Projecte bàsic i projecte executiu d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques al Carrer Carles Riba entre la plaça de la Font verda i el carrer Lluis Vives. La tipologia d'adjudicatari requerida per l’execució d’aquests treballs és: un arquitecte o equip d’arquitectes, arquitecte tècnic, enginyers de l'edificació o bé enginyer d’obra pública. El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel tècnic redactor, en la seva qualitat d’autor. En qualsevol cas haurà de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus n.1 i n.2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i l’estudi de seguretat i salut. En cas que alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, anirà signada per ambdós tècnics. Fase 2: Prestació 2 : Execució de l'obra d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font verda. Fase 3: Prestació 3: Manteniment de la instal·lació de les rampes mecàniques a la Font verda
Import sense IVA
1.469.800,65 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 05/de juny/2020 13:30 - 01/de jul./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 1.469.800,65 EUR
codi CPV
45313200-6 Instal·lació d'escales mecàniques 

50532000-3 Serveis de reparació i manteniment de maquinària elèctrica, aparells i equip associat 

71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I, pàg 40 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 11 i 12 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica (segons criteris A de la clàusula 14, pàgs. 18 i 19 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta econòmica (segons model pàg. 13 i 14 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 04/de juny/2020

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 04/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 04/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica 3 anys

Publicat el 04/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica 5 anys

Publicat el 04/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 05/de juny/2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud