Carregant

Si us plau, esperi

2022/038 (13/2022/46)

CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENT AL PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA DE CAN BASSA (OBRA 03/22)
Aquest Plec té per objecte la contractació, conforme a les característiques que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, del contracte d'obres mixt amb subministrament que es descriu a continuació: Reformar de la plaça de Can Bassa situada entre el carrer de la Garrotxa i el carrer del Vallespir, ja que tant el paviment, com la vorada, la rigola, els escocells i els passos de vianants es troben en mal estat i cal substituir-los. Alhora la planta arbustiva, necessita una renovació total, i cal substituir els arbres actuals per altres més sostenibles.
Import sense IVA
230.455,05 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de maig/2022 14:30 - 16/de juny/2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 230.455,05 EUR
codi CPV
45233250-6 Treballs de pavimentació, excepte carreteres 

45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà 

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I pàg. 52 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 10, 11 i 12 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica (segons criteri A de la clàusula V, de les pàg. 19 a la 26 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta econòmica (segons model pág. 13 i 14 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 18/de maig/2022

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 18/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 19/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 19/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 19/de maig/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Publicat el 19/de maig/2022

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 20/05/2022 a les 14:00